Dealer Futakotamagawa Tsutaya Electronics

Futakotamagawa Tsutaya Electronics

Setagaya-ku, Tamagawa 1-14-1Futakotamagawa RISE-Nai

158-0094 Tokyo 日本

星期一 上午9:30 - 下午10:30

星期二 上午9:30 - 下午10:30

星期三 上午9:30 - 下午10:30

星期四 上午9:30 - 下午10:30

星期五 上午9:30 - 下午10:30

星期六 上午9:30 - 下午10:30

星期日 上午9:30 - 下午10:30

Speakers available

Phantom Gold, Phantom Silver, Phantom Classic, Reactor 900, Reactor 600